خدمات مدلسازی و تحلیل مهندسی

شاخص‌ترین ویژگی در تفکر طراحی که آنرا از سایر گونه های اندیشه جدا می سازد، قابلیت نمونه سازی و ارزیابی ایده است. این کار در کنار توان تحلیل مهندسی تفکر طراحی را ممکن می سازد. یکی از مهمترین خدماتی که در شرکت طراحی والا عرضه می شود، خدمات مدلسازی است که در کنار ابزارهای بهینه سازی و مهندسی، عملکرد و زیبایی طرح را به میزان چشمگیری افزایش می دهند.