صفحه OLED 0.96″ ساخت شرکت Waveshare در دو نسخۀ i2c  و spi عرضه شده است. در این مقاله راه اندازی نسخۀ spi انجام می گیرد. مراحل راه اندازی به ترتیب زیر است:

 • دانلود کتابخانه های چیپستهای Adafruit_GFX.h و Adafruit_SSD1306.h
 • اتصالات برد و صفحه نمایش Pinout
 • باز کردن نمونه کد آماده

ابتدا کتابخانه ها را از مسیر زیر دانلود کند و یا از طریق Library Manager نرم افزار IDE به نشانی Sketch>Include Library<Manage Library آنها را به کتابخانه نرم افزار بیافزایید.

Adafruit_GFX

Adafruit_SSD1306

در گام بعدی لازم است پینهای اتصال برد آردوینو به نمایشگر را به صورت زیر متصل نمایید:

در انتها برای نمونه می توان فایل یک کد نمونه را از نشانی File<Example<Adafruitssd1306<ssd1306_128x32_spi اجرا کرده و نتیجه را آزمون ماییم. درون کد برنامه قسمت مربوط به تعیین پینهای برد نمایشگر به صورت زیر تعیین شده اند. می توان این پینها را ویرایش نمود:

#define OLED_MOSI 9
#define OLED_CLK 10
#define OLED_DC 11
#define OLED_CS 12
#define OLED_RESET 13

توابعی که می توان برای نمایش تصویر و کاراکتر در نمایشگر استفاده نمود بطور کلی به شرح زیر هستند:

 • Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
  OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
 • display.begin برای شروع نمایش تصویر
 •  display.display() نمایش تصویر بافر
 • display.clearDisplay(); پاک کردن تصویر بافر
 • display.drawPixel(10, 10, WHITE); نمایش یک پیکسل سفید در مختصات ۱۰ و ۱۰
 • نوشتن متن در مختصات ۰ و ۰
  • display.setTextSize(1); // Normal 1:1 pixel scale
   display.setTextColor(WHITE); // Draw white text
   display.setCursor(0,0); // Start at top-left corner
   display.println(F(“VALA.STUDIO”));

 

 

 

برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان می‌نامند. برنامه ریزی راهبردی برای برنامه ریزی موثر به منظور تصویر کردن پلان یک سازمان بکار می‌رود، اما هرگز نمی‌تواند مشخصا پیشبینی کند بازار در آینده دقیقاً چگونه خواهد بود و در آیندهٔ نزدیک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. به هر رو، متفکران استراتژی در سازمان می‌باید استراتژی‌های سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی کنند. درواقع برنامه ریزی راهبردی به نوعی تصویر رسمی آیندهٔ سازمان است. تدوین “برنامه‌ریزی استراتژیک” یک فرایند است. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامه راهبردی سازمان می‌نامند espanolfarm.com. به دیگر سخن، برنامه‌ریزی راهبردی تلاشی منظم و سازمان‌یافته جهت اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی است که به موجب آن، اینکه یک سازمان (یا هر موجودیت دیگر) چیست، چه می‌کند و چرا اموری را انجام می‌دهد مشخص خواهد شد. در متون مختلف، از این نوع برنامه‌ریزی با عناوین: برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و راهبردی یاد می‌شود.