شرکت طراحی والا در دومین دورۀ مسابقات طراحی صنعتی ایران (آیدیران) در بخش محصول و ایده های مفهومی جوایزی را کسب کرد.

 

صفحۀ «بایو فرز دستی» در سایت آیدیران

صفحۀ رایامیز در بخش محصول در سایت آیدیران